فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي - بررسي رفتار پارچه هاي حلقوي توليدي از نخ شنيل

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي - بررسي رفتار پارچه هاي حلقوي توليدي از نخ شنيل

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
گرايش: مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي

 


عنوان:
بررسي رفتار پارچه هاي حلقوي توليدي از نخ شنيل

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

 

٧
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ١
١- مقدمه پژوهش ٣
١- هدف ۴ -١
١- پيدايش تكنولوژي بافندگي حلقوي پودي ۵ -٢
١- ساختمان بافت حلقوي ۵ -٣
١- ماشين هاي تحت باف ۶ -٤
١- قسمتهاي مختلف ماشين تحت باف ۶ -٤-١
١- قسمتهاي مختلف جعبه بادامك ٨ -٤-٢
١- كامپيوتر و ماشي نهاي تحت باف ١١ -٥
١- شكل حلقه و كنترل طول حلقه ١٩ -٦
١- طول حلقه ٢٠ -٧
١- استراحت و جمع شدگي پارچ ههاي حلقوي پودي ٢٣ -٨
١- مراحل آزمايشگاهي استراحت پارچه ٢۴ -٩
١- فرآيند خشك شويي ٢۵ -١٠
١- برخي از مشخصه هاي كيفي پارچ ههاي حلقوي پودي ٢۵ -١١

٨
١- نفوذ پذيري هوا ٢۶ -١١-١
١- ضخامت پارچه ٢۶ -١١-٢
١- فاكتور پوشش يا سختي پارچ ههاي حلقوي پودي ٢٧ -١١-٣
عنوان صفحه
٢- تحقيقات انجام شده قبلي ٣٠
٢- بررسي هاي انجام شده در زمينه بافت حلقوي ساده ٣٠ -١
٢- تحقيقات انجام شده قبلي در زمينة ثبات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي -٢
تهيه شده از ن خهاي اكريليك ٣۵
٢- تحقيقات انجام شده بر روي نخهاي شنيل ٣٩ -٣
٢- نتيجه گيري ۴١ -٤
٣- تجربيات ۴٢
٣- نخهاي شنيل مصرفي ۴٣ -١
٣- ماشين مورد استفاده براي بافت نمونه ها ۴٣ -٢
٣- بافت نمون هها، روش استراحت دادن و فرآيندهاي اعمال شده روي آنها ۴٣ -٣
٣- دستگاههاي آزمايشگاهي ۴۶ -٤
٣- آزمايشهاي تعيين نمره نخ، استحكام و ازدياد طول آنها ۴٧ -٥
٣- روش انداز هگيري تعداد رجها در سانتيمتر ۴٨ -٦
٣- روش انداز ه گيري طول حلقه تعداد ريفها در سانتيمتر ۴٨ -٧
٣- روش انداز ه گيري وزن واحد سطح ۴٨ -٨
٣- روش انداز ه گيري ميزان جمع شدگي پارچه ها ۴٩ -٩

٩
٣- روش انداز ه گيري ضخامت پارچ هها ۴٩ -١٠
٣- روش انداز ه گيري ميزان نفو ذپذيري هوا ۴٩ -١١
٣- تحليل آماري نتايج ۴٩ -١٢

١٠
عنوان صفحه
٣- نحوه انتخاب مدل و بررسي اعتبار آن ۵١ -١٢-١
٣- آزمون مقايسه دو نمونه مستقل ۵٣ -١٢-٢
٣- برازش مدلهاي رگرسيوني ۵۵ -١٢-٣
١٣ - آزمايشهاي انجام شده و نتايج آنها ۵۶ -٣
٣- نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچ ههاي حلقوي شنيل با -١٣-١
بافت ساده (استراحت خشك) ۵٧
٣- نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچه هاي حلقوي شنيل با -١٣-٢
بافت ساده (استراحت كامل) ۵٨
٣- نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچه هاي حلقوي شنيل با -١٣-٣
٢ (استراحت خشك) ۵٩ × بافت ريب ٢
٣- نتايج آزمايشهاي خواص فيزيكي و ابعادي پارچه هاي حلقوي شنيل با -١٣-٤
٢ (استراحت كامل) ۶٠ × بافت ريب ٢
٣- نتايج آزمايشهاي ثبات ابعادي و برخي از خواص فيزيكي پارچه هاي -١٣-٥
حلقوي شنيل هنگامي كه در معرض فرآيندهاي مختلف قرار م يگيرند. ۶٠
٤- بحث و نتيجه گيري ۶٠
٤- بررسي نتايج ثبات ابعادي پارچه هاي حلقوي شنيل كه در معرض -١
فرآيندهاي مختلف قرار گرفت هاند. ۶١
٤- اثر فرآيندهاي مختلف روي ضخامت پارچه ها ۶١ -٢
٤- اثر فرآيندهاي مختلف روي ميزان نفوذ پذيري هوا ۶١ -٣

١١
عنوان صفحه
٤- استراحت كامل پارچه هاي حلقوي توليدي از ن خهاي شنيل اكريليك ۶۴ -٤
٤- معادلات رگرسيون بدست آمده در دو خالت استراحت خشك و كامل براي -٥
۶۶ ٢× بافتهاي ساده و ريب ٢
٤- ثابت هاي هندسي بدست آمده براي پارچه هاي حلقوي شنيل با دو بافت -٦
٢ در دو حالت استراحت خشك و كامل ۶٧ × ساده و ريب ٢
۴- نتيجه گيری نهايی ۷۳ -۷
٥- پيشنهادات ٧۴
مراجع ٧۵
ضمائم : ٧٩
ضميمه ١ : الياف اكريليك (تعريف، ويژگيها، مصارف نهايي و روش توليد) ٨٠
ضميمه ٢ : نخ شنيل (تاريخچه و روش توليد) ٨۵
ضميمه ٣ : ريز نتايج انداز ه گيري طول حلقه، رج در سانت و رديف در سانت ٩٣
ضميمه ٤ : انتخاب مدل و برازش منحن يهاي مربوطه و بررسي اعتبار آنها ٩٧

 

 

 

١٦
چكيده:
تحقيقات صورت گرفته بر روي خصوصيات ابعادي پارچه، نشان داده است كه طول
حلقه مهمترين عامل در كنترل ابعاد پارچه مي باشد و البته تأثير روش رنگرزي و تكميل را
نيز نبايد از نظر دور داشت. با وجود اينكه بافندگي حلقوي قدمت زيادي دارد و در اين
مدت نخ ها را به روشهاي مختلف در معرض رطوبت قرار داد هاند، اما هنوز هم تمام
بخشهاي مرتبط با نساجي از كارخانجات تا مصرف كنندگان همه درگير مسئله آبرفتگي
هستند. موضوع اساسي در بررسي ثبات ابعادي پارچ ههاي حلقوي پودي، مطالعة اثر
تغييرطول حلقه بر روس پارامترهاي مؤثر در خصوصيات پارچه (تعداد حلقه ها در واحد
سط ح، تعداد رجها و رديفها در واحد طول) مي باشد كه نهايتًا اين پارامترها تعيين كنندة
ابعاد و وزن پارچه خواهند بود.
بررسي مقالات موجود و جستجوهاي اينترنتي مشخص مي كند كه عليرغم مصرف
روزافزون پارچه هاي حلقوي شنيل تحقيقات مختصري در مورد رفتار فيزيكي و ابعادي اين
قبيل پارچه ها در شرايطي كه تحت استراحت هاي مختلف و شرايط شستشوي متفاوت قرار
30 ]. ما در اين تحقيق اثر استراحت خشك و استراحت - مي گيرند، ارائه شده است [ 32
كامل را روي پارچ ههاي حلقوي شنيل صد درصد اكريليك مورد مصرف در پوشاك
زمستاني بررسي كرديم و معادلات رگرسيون را بين طول حلقه و پارامترهاي هندسي و
را بدست آورديم. (R, KS , KW , KC) ابعادي پارچه و همچنين ثابت هاي هندسي
پارچه هاي شنيل به دو روش به استراحت كامل رسيدند. روش اول يكبار پرس كردن و
بخار دادن هم زمان و روش دوم پنج مرحلة شستشو توسط ماشين لباسشويي در دماي ٤٠
درجه سانتي گراد (برنامه پشم ماشين روي سيكل كوتاه). همچنين اثر فرآيندهاي
خشك شويي، بخار دادن و شستشو با ماشين در دماي ٤٠ درجه سانتي گراد بر روي خواص
فيزيكي نظير ضخامت و ميزان نفوذپذيري هوا بررسي شد و مشخص شد كه نمون ههاي

خشك شويي شده و بخار داده شده به ترتيب بيشترين و كمترين ضخامت را دارند. از
طرفي كمترين و بيشترين ميزان نفوذپذيري هوا به ترتيب براي پارچه هاي خشك شويي
شده و بخار داده شده بدست آمد. همچنين نتايج آزمايشها نشان داد كه نمونه هاي بخار
داده شده بيشترين ثبات ابعادي را نسبت به گروههاي ديگر شستشو دارند. و بالاخره در
اين تحقيق متوجه شديم كه برخلاف پارچ ههاي حلقوي پودي تهيه شده از نخهاي
معمولي، استراحت خشك هيچ اثري روي تغيير ابعادي پارچه هاي حلقوي شنيل ندارد.

 

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :315

 

 

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,551 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 13,878 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
88-raftare-parchehaye-halghavi_349092_8337.zip2.1 MB

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- رنگ همانندی رنگ های خمی و بررسی بعضی از مشکلات آن

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- رنگ همانندی رنگ های خمی و بررسی بعضی از مشکلات آن پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف       رنگ همانندی رنگ های خمی و بررسی بعضی از مشکلات آن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- رنگرزی پارچه پلی استر با رنگزای خمی و تطابق پذیری آن با محیط

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- رنگرزی پارچه پلی استر با رنگزای خمی و تطابق پذیری آن با محیط پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف       رنگرزی  پارچه پلی استر با رنگزای خمی و تطابق پذیری آن با محیط      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي - بررسي تاثير جهت تاب نخ (Z و S) برروي كجي حلقه و اثر آن بر تغييرات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي - بررسي تاثير جهت تاب نخ (Z و S) برروي كجي حلقه و اثر آن بر تغييرات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي   عنوان : بررسي تاثير جهت تاب نخ (Z و S) برروي كجي حلقه و اثر آن بر تغييرات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     حفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچكيده....................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي – بررسي تاثير روش آزمايش،در تعين ايزوترم جذب رنگهاي مستقيم

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي – بررسي تاثير روش آزمايش،در تعين ايزوترم جذب رنگهاي مستقيم پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف     عنوان : بررسي تاثير روش آزمايش،در تعين ايزوترم جذب رنگهاي مستقيم بر روي كالاي سلولزي با استفاده از آلتراسونيك     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     حفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچكيده 1مقدمه 2فصل اول : شيمي فيزيك جذب ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه مهندسي نساجی- رنگرزی برخی از الياف طبيعی ومصنوعی بااستفاده از رنگهای سنتزی آزوئی با پايه آلفا وبتا

دانلود پايان نامه مهندسي نساجی- رنگرزی برخی از الياف طبيعی ومصنوعی بااستفاده از رنگهای سنتزی آزوئی با پايه آلفا وبتا پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد مهندسي نساجی- تکنولوژی   عنوان : رنگرزی برخی از الياف طبيعی ومصنوعی بااستفاده از رنگهای سنتزی آزوئی با پايه آلفا وبتا – نفتول توليد شده در بستر نانو سيليکاکروميک اسيد وتاثير آن روی خواص ظاهری بافت       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زفهرست مطالبعنوان شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاخیر تخلیه بار الکتریکی کرونا روی خواص شیمیایی و فیزیکی پارچه پلی پروپیلین

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاخیر تخلیه بار الکتریکی کرونا روی خواص شیمیایی و فیزیکی پارچه پلی پروپیلین پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف       بررسی تاخیر  تخلیه بار الکتریکی کرونا روی خواص شیمیایی و فیزیکی پارچه پلی پروپیلین        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با نانو

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با نانو پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف     تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با نانو      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه فیلم پروتئینی از موی بز

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه فیلم پروتئینی از موی بز پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان: تهیه فیلم پروتئینی از موی بز     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست: صفحهچکیده الففصل اول: کلیاتمقدمه 11-1 - الیاف پروتئینی ( پشم و مو و...) 6-2-1 تقسیم بندی بزهای ایران از نظر تولید مو 61-2-1 – بزهای فاقد موی قا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی اثرلیپوزوم در رنگرزی کالای پلی استر با رنگزای دیسپرس واسپرگ

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی اثرلیپوزوم در رنگرزی کالای پلی استر با رنگزای دیسپرس واسپرگ پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف         بررسی اثرلیپوزوم در رنگرزی کالای پلی استر با رنگزای دیسپرس واسپرگ      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف       بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی اثر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی با رنگزاهای طبیعی اسپرک و روناس

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی  اثر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی با رنگزاهای طبیعی اسپرک و روناس پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف       بررسی   اثر لیپوزوم در  رنگرزی کالای پشمی با رنگزاهای طبیعی اسپرک و روناس        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاثیر ترکیبات زیرکونیوم روی مقاومت در برابر شعله خامه قالی پشمی

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاثیر ترکیبات زیرکونیوم روی مقاومت در برابر شعله خامه قالی پشمی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف     بررسی تاثیر ترکیبات زیرکونیوم روی مقاومت در برابر شعله خامه قالی پشمی      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي شيمي- بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي شيمي- بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو پايان نامه براي دريا فت درجه كارشناسي ارشد گروه مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان: بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     حفهرست مطالبعنوان صفحهچكيده .................................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف       پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله

دانلود پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف   عنوان: چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     چکیده............................................................................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی

دانلود پایان نامه نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی شیمی نساجی     عنوان : نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1مقدمه 4 2فصل اول : کلیات1 1 هدف 61 2 پیشینه تحقیق 61 3 روش کار 6فصل دوم : رنگزاهای طبیعی و دندانه ها2 1 آغازی دوباره برا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضدمیکروب پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2 و نیترات نقره

دانلود پایان نامه تکمیل ضدمیکروب پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2 و نیترات نقره تکمیل ضدمیکروب  پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2  و نیترات نقره           نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :114     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي       عنوان : تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زعنوان مطلب شماره صفحهچکیده ..................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 6,450 تومان 50% تخفیف

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics)

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي   عنوان پروژه : تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي  فضادار (spacer fabrics)   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبچكيده.............................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي       عنوان : تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     7فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچكيده................................................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژي         عنوان : تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : تحقیقات انجام شده قبلی 41-1 تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی1-1-1 خستگی الیاف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي عنوان : تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : پیشینه تحقیقات 9-1-1 تحقیقات انجام شده قبلی برروي تاثیراستفاده ازالیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :135     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی     نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :100     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان : بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   وفهرست مطالبعنوان مطالب صفحهچكيده 1فصل 1 كليات 21. الياف پشم................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :90     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان : استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       وفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 3فصل اول : روشهاي مقاوم سازي در برابر شعله 61-1 مکانیسم عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی   عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     1فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ...................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell