فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي - بررسي تاثير جهت تاب نخ (Z و S) برروي كجي حلقه و اثر آن بر تغييرات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي - بررسي تاثير جهت تاب نخ (Z و S) برروي كجي حلقه و اثر آن بر تغييرات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي

 


عنوان :

بررسي تاثير جهت تاب نخ (Z و S)

برروي كجي حلقه و اثر آن بر تغييرات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

ح
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده................................................................................................................................................................. 1
مقدمه.......................................................................................................................................................................................... 2
فصل اول : كجي حلقه و تاريخچه مطالعات آن در نساجي................................................................... 3
1) پيشينه تحقيق....................................................................................................................................... 4 -1
2) بررسي خصوصيات پارچه هاي حلقوي يكروسيلندر...................................................................... 9 -1
1) طرح بافت ساده................................................................................................................................ 10 -2 -1
2) پشت و رو و بالا پايين پارچه هاي حلقوي يكروسيلندر.......................................................... 11 -2 -1
3) كجي حلقه ....................................................................................................................................... 12 -2 -1
1-3 )كجي با تغيير شكل حلقه ها در پوشاك هاي حلقوي پشمي............................................. 13 -2 -1
2-3 ) كجي حلقه درپارچه هاي حلقوي يكروسيلندر..................................................................... 14 -2 -1
3-3 ) توصيف تاثيرات كجي حلقه...................................................................................................... 14 -2 -1
4-3 ) روش هاي اندازه گيري كجي حلقه ........................................................................................ 16 -2 -1
5-3 ) عواملي كه بر تغيير شكل حلقه ها يا ايجاد كجي نقش دارند ......................................... 16 -2 -1
1-5-3 ) پارامترهاي الياف.................................................................................................................... 18 -2 -1
2-5-3 ) پارامترهاي نخ......................................................................................................................... 18 -2 -1
1) ساختمان نخ...................................................................................................................... 19 -2-5-3 -2 -1
3-5-3 ) پارامترهاي پارچه.................................................................................................................... 19 -2 -1
1) پارامترهاي سختي و استقامت پارچه............................................................................ 19 -3-5-3 -2 -1
2) اثرات شستشو و رطوبت پارچه بر كجي حلقه ............................................................ 20 -3-5-3 -2 -1
4-5-3 ) اثر ماشين حلقوي و تغيير حالت پارچه............................................................................. 22 -2 -1
4) مكانيزم لول خوردگي پارچه هاي حلقوي پودي يكرو سيلندر............................................... 25 -2 -1
فصل دوم : تجربيات........................................................................................................................................ 25
1) مواد اوليه................................................................................................................................................. 26 -2
1-1 ) مشخصات الياف.............................................................................................................................. 26 - 2
2) مشخصات و نحوه توليد نمونه نخ ها............................................................................................ 26 -1 -2
3) مشخصات و نحوه توليد نمونه پارچه ها...................................................................................... 26 -1 -2
2) آزمايشهاي انجام گرفته بر روي نخ ها و پارچه هاي توليد شده................................................. 27 -2
1) آزمايشهاي انجام گرفته بر روي نخ ها ي توليد شده............................................................... 27 -2 -2
1-1-2 ) نمره نخ......................................................................................................................................... 27 - 2

خ
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
2-1 ) تاب نخ........................................................................................................................................... 27 -2 -2
3-1 ) استحكام نخ.................................................................................................................................. 28 -2 -2
4-1 ) پرز نخ............................................................................................................................................ 28 -2 -2
5-1 ) نايكنواختي نخ ............................................................................................................................. 29 -2 -2
2) آزمايشهاي انجام گرفته بر روي پارچه هاي توليد شده........................................................... 29 -2 -2
1-2 ) اطلاعات ساختاري پارچه هاي توليد شده............................................................................. 29 -2 -2
2-2 ) آزمايش تعيين ضخامت پارچه ها............................................................................................ 31 -2 -2
3-2 ) اندازه گيري كجي حلقه............................................................................................................. 31 -2 -2
1-3-2 ) شيوه انجام آزمايش............................................................................................................... 31 -2 -2
2-3-2 ) نتايج آزمايش ميزان كجي حلقه........................................................................................ 34 -2 -2
4-2 ) فاكتور سفتي................................................................................................................................ 35 -2 -2
5-2 ) آزمايش تعيين ميزان لول خوردگي پارچه ها ...................................................................... 36 -2 -2
1-5-2 ) شيوه انجام آزمايش............................................................................................................... 36 -2 -2
فصل سوم: نتايج آزمايشات و تجزيه و تحليل آنها......................................................................... 38
1) اصول كلي روش تجزيه وتحليل آماري نتايج.................................................................................. 39 -3
2) تجزيه وتحليل نتايج آزمايشهاي انجام گرفته بر روي نخ ............................................................. 39 -3
1) استحكام نخ....................................................................................................................................... 39 -2 -3
2) پرز نخ................................................................................................................................................. 40 -2 -3
3) تجزيه وتحليل نتايج آزمايشهاي انجام گرفته بر روي پارچه ها.................................................. 41 -3
1) تاثير جهت تاب و طول حلقه بر ميزان كجي حلقه نمونه پارچه ها...................................... 41 -3 -3
1-2 ) تجزيه و تحليل آزمايش لول خوردگي................................................................................... 44 -3 -3
1-1-2 ) تجزيه و تحليل تاثير طول حلقه بر روي ميزان لول خوردگي..................................... 45 -3 -3
2-1-2 ) تجزيه و تحليل تاثير جهت تاب بر روي ميزان لول خوردگي...................................... 46 -3 -3
فصل چهارم ................................................................................................................................................... 48
1) نتيجه گيري........................................................................................................................................... 49 -4
2) پيشنهادات.............................................................................................................................................. 49 -4

د
فهرست شكل ها و نمودارها
عنوان مطالب شماره صفحه
1) نيروهاي عمل كننده بر روي يك حلقه در پارچه....................................................................... 8 -1
2) نمايش چهار خانه بافت ساده......................................................................................................... 10 -1
3- ) شكل ساختماني پشت فني بافت ساده........................................................................................ 10 1
4) حلقه فني رو....................................................................................................................................... 11 -1
5) حلقه فني پشت................................................................................................................................. 11 -1
11................................................................................................................z وs 6) كجي حلقه در جهت -1
7) جهت كجي حلقه بر پارچه هاي حلقوي...................................................................................... 11 -1
8) جهت كجي حلقه بر پارچه هاي حلقوي...................................................................................... 12 -1
9) مقايسه بين كجي حلقه و افتادگي................................................................................................ 13 -1
10 ) شكل كامل حلقه............................................................................................................................. 13 -1
11 ) كجي خط رديف ها به خاطر شكل نامتقارن حلقه................................................................. 14 -1
14...............................ATCC 12 ) روش محاسبه كجي حلقه مطابق روش موسسه استاندارد - 1
15..............................................( 13- ) روش محاسبه كجي حلقه مطابق با استاندارد انگليسي ( 2819 1
15...................................................................(IWS 14 ) اندا زه گيري زاويه كجي حلقه ( به روش -1
15 ) اندازه گيري كجي حلقه با استفاده از صفحه شفاف و نقاله.................................................... 16 -1
16 ) اثر تعداد تغذيه كننده ها روي افتادگي....................................................................................... 21 -1
در ماشين گردباف چند ابزاره.............. 22 z 17 ) كجي حلقه در پارچه كشباف ساده با نخ باتاب -1
18 ) نمايي از روي فني يك ساختار حلقوي ساده............................................................................. 23 -1
در پارچه براي نخ (θ) 1) شيوه اندازه گيري زاويه كجي حلقه -2
32.....................................................................................................b و a و ترسيم خطوط z با جهت تاب
2) نمايي از شابلون استفاده شده در آزمايش.................................................................................... 33 -2
33.................................................................. s 3) نماي كجي حلقه در پارچه براي نخ با جهت تاب -2
34.................................................................. z 4) نماي كجي حلقه در پارچه براي نخ با جهت تاب -2
34............................................................... s-z 5) نماي كجي حلقه در پارچه براي نخ با جهت تاب -2
6) نحوه علامت گذاري نمونه پارچه ها جهت اندازه گيري لول خوردگي..................................... 37 -2
7) لول خوردگي طبيعي لبه هاي كناري پارچه ها به سمت پشت فني آن -2
پس از برش پارچه...................................................................................................................................... 37
تاب........................................................................ 39 s 1) نمودار ميله اي نتايج آزمايش استحكام نخ -3
تاب........................................................................ 40 z 2) نمودار ميله اي نتايج آزمايش استحكام نخ -3

ذ
فهرست شكل ها و نمودارها
عنوان مطالب شماره صفحه
تاب................................................................... 40 z 3) نمودار ميله اي نتايج آزمايش ميزان پرز نخ -3
تاب................................................................. 41 s 4- ) نمودار ميله اي نتايج آزمايش ميزان پرز نخ 3
5) نمودار خطي نشان دهنده تاثير طول حلقه بر ميزان كجي حلقه پارچه هاي -3
آزمايش شده ................................................................................................................................................ 43
6) نمودار خطي نشان دهنده تاثير جهت تاب بر ميزان كجي حلقه پارچه هاي -3
آزمايش شده .................................................................................................................................................. 44
7) نمودار خطي نشان دهنده تاثير طول حلقه بر ميزان لول خوردگي پارچه هاي -3
آزمايش شده................................................................................................................................................... 46
8) نمودار خطي نشان دهنده تاثير جهت تاب بر ميزان لول خوردگي پارچه هاي -3
آزمايش شده................................................................................................................................................... 47

 

١
چكيده:
كجي حلقه در پارچه هاي يكرو سيلندر از لحاظ زيبايي سطح پارچه و شكل ظاهر آن مورد بحث قرار
مي گيرد . پيچ خوردگي حلقه بسياري از مشكلات كاربردي را در بافت ايجاد مي نمايند . درز و شكاف در
بافت ايجاد كرده، برش و دوخت لباس را دشوار مي سازند و همچنين سبب تغييرات ابعادي در پارچه و
[ لباس مي شود. [ 3
عوامل متعددي بر كجي حلقه و تغييرات ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي يكروسيلندر تأثير گذارند . كه
هدف اين تحقيق، بررسي تأثير جهت تاب نخ و طول حلقه بر كجي حلقه پارچه هاي حلق وي پودي
يكروسيلندر مي باشد.
استفاده شده z و s 35 در دو جهت تاب / در اين تحقيق، از مخلوط نخ پلي استر/ ويسكوز با درصد 65
است. و آزمايش هاي مختلفي شامل تعيين تاب و نمره نخ، استحكام، پرز و مقدار نايكنواختي روي نمونه
و s بوبين هاي يك در ميان) و دو ) z و s ، تاب z ، تاب s نخ ها انجام گرفت. سپس نمونه ها در چهار حالت
در طرح بافت ساده با سه طول حلقه توليد شدند . در مجموع 12 نمونه پارچه مورد مطالعه قرار z دو
30 استخراج و زاويه كجي آنها بعد از 24 ساعت تحت × 30cm گرفت كه از هر نمونه، پنج نمونه
استراحت خشك (در دماي محيط ) در شرايط يكسان اندازه گيري شد . نتايج نشان مي دهد كه نخ با جهت
چون جهت آن با جهت چرخش ماشين يكسان بوده، اثر بيشتري در كجي حلقه داشته و در حالت z تاب
بخاطر خنثي كردن اثر يكديگر به ميزان قابل توجهي از زاويه z و s استفاده از بوبين هاي يك در ميان
كجي كاسته مي شود. همچنين با افزايش طول حلقه در تمام نمونه ها زاويه كجي افزايش مي يابد.
اين پروژه مشتمل بر چهار فصل مي باشد. در فصل اول، تحقيقات قبلي انجام شده در مورد كجي حلقه
پارچه هاي حلقوي پودي يكروسيلندر آمده است، در فصل دوم نمون ه نخ ها و پارچه هاي توليد شده و
آزمايشات انجام گرفته بر روي آنها ارائه گرديده است . نتايج آزمايشات و تجزيه و تحليل آماري آنها در
فصل سوم مورد بررسي قرار گرفته و در فصل چهارم نتيجه گيري كلي و پيشنهادات ارائه شد هاند.

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :79


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,160 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
85-baresi-jahate-tabe-nakh_349052_2234.zip2 MB

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي – بررسي تاثير روش آزمايش،در تعين ايزوترم جذب رنگهاي مستقيم

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي – بررسي تاثير روش آزمايش،در تعين ايزوترم جذب رنگهاي مستقيم پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف     عنوان : بررسي تاثير روش آزمايش،در تعين ايزوترم جذب رنگهاي مستقيم بر روي كالاي سلولزي با استفاده از آلتراسونيك     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     حفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچكيده 1مقدمه 2فصل اول : شيمي فيزيك جذب ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه مهندسي نساجی- رنگرزی برخی از الياف طبيعی ومصنوعی بااستفاده از رنگهای سنتزی آزوئی با پايه آلفا وبتا

دانلود پايان نامه مهندسي نساجی- رنگرزی برخی از الياف طبيعی ومصنوعی بااستفاده از رنگهای سنتزی آزوئی با پايه آلفا وبتا پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد مهندسي نساجی- تکنولوژی   عنوان : رنگرزی برخی از الياف طبيعی ومصنوعی بااستفاده از رنگهای سنتزی آزوئی با پايه آلفا وبتا – نفتول توليد شده در بستر نانو سيليکاکروميک اسيد وتاثير آن روی خواص ظاهری بافت       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زفهرست مطالبعنوان شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاخیر تخلیه بار الکتریکی کرونا روی خواص شیمیایی و فیزیکی پارچه پلی پروپیلین

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاخیر تخلیه بار الکتریکی کرونا روی خواص شیمیایی و فیزیکی پارچه پلی پروپیلین پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف       بررسی تاخیر  تخلیه بار الکتریکی کرونا روی خواص شیمیایی و فیزیکی پارچه پلی پروپیلین        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با نانو

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با نانو پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف     تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با نانو      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه فیلم پروتئینی از موی بز

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- تهیه فیلم پروتئینی از موی بز پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان: تهیه فیلم پروتئینی از موی بز     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست: صفحهچکیده الففصل اول: کلیاتمقدمه 11-1 - الیاف پروتئینی ( پشم و مو و...) 6-2-1 تقسیم بندی بزهای ایران از نظر تولید مو 61-2-1 – بزهای فاقد موی قا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی اثرلیپوزوم در رنگرزی کالای پلی استر با رنگزای دیسپرس واسپرگ

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی اثرلیپوزوم در رنگرزی کالای پلی استر با رنگزای دیسپرس واسپرگ پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف         بررسی اثرلیپوزوم در رنگرزی کالای پلی استر با رنگزای دیسپرس واسپرگ      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف       بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی اثر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی با رنگزاهای طبیعی اسپرک و روناس

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی- بررسی  اثر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی با رنگزاهای طبیعی اسپرک و روناس پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف       بررسی   اثر لیپوزوم در  رنگرزی کالای پشمی با رنگزاهای طبیعی اسپرک و روناس        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاثیر ترکیبات زیرکونیوم روی مقاومت در برابر شعله خامه قالی پشمی

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - بررسی تاثیر ترکیبات زیرکونیوم روی مقاومت در برابر شعله خامه قالی پشمی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف     بررسی تاثیر ترکیبات زیرکونیوم روی مقاومت در برابر شعله خامه قالی پشمی      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي شيمي- بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي شيمي- بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو پايان نامه براي دريا فت درجه كارشناسي ارشد گروه مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان: بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     حفهرست مطالبعنوان صفحهچكيده .................................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف       پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله

دانلود پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف   عنوان: چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     چکیده............................................................................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی

دانلود پایان نامه نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی شیمی نساجی     عنوان : نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1مقدمه 4 2فصل اول : کلیات1 1 هدف 61 2 پیشینه تحقیق 61 3 روش کار 6فصل دوم : رنگزاهای طبیعی و دندانه ها2 1 آغازی دوباره برا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضدمیکروب پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2 و نیترات نقره

دانلود پایان نامه تکمیل ضدمیکروب پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2 و نیترات نقره تکمیل ضدمیکروب  پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2  و نیترات نقره           نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :114     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي       عنوان : تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زعنوان مطلب شماره صفحهچکیده ..................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 6,450 تومان 50% تخفیف

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics)

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي   عنوان پروژه : تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي  فضادار (spacer fabrics)   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبچكيده.............................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي       عنوان : تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     7فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچكيده................................................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژي         عنوان : تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : تحقیقات انجام شده قبلی 41-1 تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی1-1-1 خستگی الیاف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي عنوان : تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : پیشینه تحقیقات 9-1-1 تحقیقات انجام شده قبلی برروي تاثیراستفاده ازالیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :135     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی     نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :100     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان : بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   وفهرست مطالبعنوان مطالب صفحهچكيده 1فصل 1 كليات 21. الياف پشم................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :90     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان : استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       وفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 3فصل اول : روشهاي مقاوم سازي در برابر شعله 61-1 مکانیسم عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی   عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     1فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ...................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell