فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي شيمي- بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو

دانلود پايان نامه مهندسي نساجي شيمي- بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو

پايان نامه براي دريا فت درجه كارشناسي ارشد
گروه مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف

 

عنوان:
بررسي خواص آنتي باكتريال كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي حنا و پوست گردو

 

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

ح
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ....................................................................................................................... 1
مقدمه ......................................................................................................................... 2
فصل اول : كليات ................................................................................................... 4
-1-1 هدف تحقيق .................................................................................................... 4
-2-1 پيشينه تحقيق ..................................................................................................... 4
-3-1 روش كار و تحقيق ........................................................................................... 4
فصل دوم : مروري بر مقالات .............................................................................. 6
-1-2 مقدمه و تاريخچه باكتريها ................................................................................. 6
-2-2 تاريخچه ........................................................................................................... 6
-3-2 طبقه بندي ......................................................................................................... 9
-4-2 سلول هاي موجودات زنده ................................................................................ 10
-5-2 تقسيم بندي و نامگذاري باكتريها ...................................................................... 10
-6-2 كلوني باكتري ها .............................................................................................. 12
-7-2 رنگ آميزي ..................................................................................................... 14
-1-7-2 انواع رنگ آميزي ........................................................................................ 14
-2-7-2 اهداف رنگ آميزي گرم .............................................................................. 15
-3-7-2 رنگ آميزي گرم ......................................................................................... 16
-8-2 شكل و ساختمان باكتري ................................................................................... 18
-9-2 پوشش سلولي باكتري ها.................................................................................... 20
-1-9-2 پوشش سلولي باكتري هاي گرم مثبت ........................................................... 22
-2-9-2 پوشش سلولي باكتري هاي گرم منفي ........................................................... 22
-10-2 روشهاي فيزيكي براي از بين بردن باكتريها ...................................................... 23
-11-2 روشهاي شيميايي براي از بين بردن باكتري ها .................................................. 25
-12-2 اشريشياكولي و برخي اعضاء اين خانواده ........................................................ 28
1-12-2 خصوصيات كلي .......................................................................................... 28
-2-12-2 صفات كشت ............................................................................................. 28

خ
-3-12-2 اپيدميولوژي و علائم باليني ......................................................................... 29
-4-12-2 تشخيص .................................................................................................... 30
-5-12-2 درمان ........................................................................................................ 30
-13-2 ميكروكوكاسيه ............................................................................................... 31
-1-13-2 تست كاتالاز ............................................................................................. 31
-2-13-2 تفاوت مهم مورفولوژيك و ساختاري بين دو جنس استافيلوكك و ميكروكك
32 ...................................................................................................................................
-3-13-2 وجه افتراق تشخيصي بين گونه هاي جنس استافيلوكك .............................. 32
-14-2 پسودوموناس .................................................................................................. 33
-1-14-2 خصوصيات كلي ........................................................................................ 33
-2-14-2 طبقه بندي .................................................................................................. 33
-3-14-2 صفات كشت ............................................................................................. 34
4-14-2 صفات بيوشيمايي ......................................................................................... 34
-5-14-2 اپيدميولوژي و علائم باليني ......................................................................... 35
-6-14-2 تشخيص .................................................................................................... 36
-7-14-2 درمان ........................................................................................................ 37
-8-14-2 پيشگيري .................................................................................................... 37
-15-2 آزمايشهاي ميكروبي ....................................................................................... 37
38 .................................................................................... Culture -1-15-2 كشت يا
-2-15-2 وسايل كشت ............................................................................................. 39
-3-15-2 انواع محيط كشت....................................................................................... 39
-4-15-2 شرايط انجام كشت ..................................................................................... 41
-5-15-2 طرز تهيه يك محيط كشت ........................................................................ 41
-16-2 روشهاي كشت در ميكروب شناسي ................................................................ 44
-1-16-2 روش كشت پاششي .................................................................................... 44
-2-16-2 روش كشت فيلترغشايي ............................................................................. 45
-3-16-2 شمارش باكتري ها در روش كشت پاششي ................................................. 45

د
-17-2 آشنايي يا وسايل كار در بخش ميكروب شناسي .............................................. 46
-1-17-2 وسايل كشت و برداشت ميكروب ............................................................... 46
-2-17-2 ظروف محيط كشت باكتري ....................................................................... 48
-3-17-2 دستگاههاي مورد استفاده در ميكروب شناسي ............................................. 49
-18-2 الياف پروتئيني ................................................................................................ 52
-1-18-2 ساختمان ليف پشم ..................................................................................... 53
-19-2 فعاليت ضد ميكروبي پارچه پشمي ................................................................... 54
-1-19-2 تست ضد ميكروبي پارچه پشمي ................................................................. 55
-20-2 رنگزاهاي طبيعي ............................................................................................. 58
-1-20-2 مواد رنگزاي نباتي ...................................................................................... 59
-2-20-2 مواد رنگزاي حيواني .................................................................................. 59
-3-20-2 مواد رنگزاي معدني .................................................................................... 60
-4-20-2 رنگزاهاي طبيعي رايج ................................................................................ 60
-21-2 دندانه ها ......................................................................................................... 61
-1-21-2 دندانه هاي نباتي ......................................................................................... 62
-2-21-2 دندانه هاي معدني ....................................................................................... 63
-3-21-2 زاج سبز يا سولفات آهن ............................................................................ 64
-4-21-2 كات كبود يا سولفات مس ......................................................................... 64
-5-21-2 قلع ............................................................................................................. 65
-6-21-2 نيترات نقره ................................................................................................. 65
-22-2 اسيد استيك ................................................................................................... 66
-23-2 اسيد سيتريك ................................................................................................. 66
-24-2 اسيد لاكتيك ................................................................................................. 66
-25-2 مشخصات گياه گردو ..................................................................................... 67
-1-25-2 تركيبات شيميايي ....................................................................................... 68
-2-25-2 پوست گردو .............................................................................................. 70
72 .................................................................................. Lythraceae -26-2 تيره حنا

ذ
-1-26-2 حنا ............................................................................................................ 72
-2-26-2 تركيبات شيميايي ........................................................................................ 73
-27-2 بررسي برخي رنگزاهاي طبيعي فعال در مقابل ميكروب ................................... 79
-28-2 روشهاي رنگرزي با خاصيت آنتي باكتري كردن الياف پشم ............................ 80
فصل سوم : مواد و روشها ..................................................................................... 85
-1-3 مواد و لوازم مورد نياز ....................................................................................... 85
-2-3 آماده سازي كالاي پشمي ................................................................................. 86
دندانه دادن كالاي پشمي .............................................................. 86 : A -3-3 آزمايش
-4-3 تهيه محلول غليظ رنگ ..................................................................................... 95
-5-3 تهيه سرم فيزيولوژي .......................................................................................... 95
-6-3 تهيه پليت ......................................................................................................... 96
بررسي خواص ضد ميكروبي كالاي پشمي دندانه دار و رنگ شده.. 96 : B -7-3 آزمايش
فصل چهارم : نتايج
-1-4 بررسي اثر ضد ميكروبي پارچه خام و بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي با
دندانه سولفات آلومينيوم با درصدهاي مختلف دندانه و رنگرزي شده با حنا و پوست گردو
98 ...................................................................................................................................
در برابر باكتري Al2(So4) -1-1-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي با دندانه 3
98 ............................................................................................................... E-Coli
در برابر باكتري Al2(So4) -2-1-4 برسي خاصيت آنتي باكتريال پشمي دندانه شده با 3
اورئوس ..................................................................................................................... 102
در برابر باكتري Al2(So4) -3-1-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پشمي دندانه شده با 3
پسودوموناس ............................................................................................................. 104
-2-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي با دندانه نيترات نقره 20 % و رنگرزي شده با
حنا و پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسيد مختلف در برابر سه نوع باكتري .......... 113
-1-2-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي با دندانه نيترات نقره در برابر باكتري
113 ............................................................................................................... E-Coli

ر
-2-2-4 برسي خاصيت آنتي باكتريال پشمي دندانه شده با نيترات نقره در برابر باكتري
اورئوس .................................................................................................................... 114
-3-2-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پشمي دندانه شده با نيترات نقره در برابر باكتري
پسودوموناس .............................................................................................................. 116
-3-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي با دندانه سولفات مس با درصدهاي 20 % و
%10 و رنگرزي شده با حنا و پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسيد مختلف در برابر سه نوع
با كتري مختلف.......................................................................................................... 118
-1-3-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي با دندانه سولفات مس در برابر باكتري
118 ............................................................................................................... E-Coli
-2-3-4 برسي خاصيت آنتي باكتريال پشمي دندانه شده با سولفات مس در برابر باكتري
اورئوس .................................................................................................................... 120
-3-3-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پشمي دندانه شده با سولفات مس در برابر باكتري
پسودوموناس ............................................................................................................. 121
-4-4 بررسي خاصيت انتي باكتريال پارچه پشمي با دندانه كلريد قلع و رنگرزي شده با حنا و
پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسيد مختلف در برابر سه نوع باكتري مختلف........ 124
-5-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي با دندانه سولفات آهن و رنگرزي شده با حنا
و پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسيد مختلف در برابر سه نوع باكتري مختلف ..... 128
-6-4 بررسي خاصيت آنتي باكتريال پارچه پشمي بدون دندانه و رنگرزي شده با حنا و گردو و
پارچه دندانه دار شده با نيترات نقره در دماهاي مختلف و رنگرزي شده با حنا و گردو و پارچه
خام در برابر 3 نوع باكتري مختلف ............................................................................. 133
-7-4 نتيجه گيري ...................................................................................................... 139

 

1
چكيده:
استفاده از رنگزاهاي طبيعي براي الياف پشم از دير باز مرسوم بوده و امروزه
به دليل تمايل مصرف كنندگان به استفاده از تركيبات طبيعي و توجه به مسائل زيست
محيطي مورد توجه زيادي قرار گرفته است. ويژگي اثر ضد ميكروبي براي برخي از رنگ
هاي طبيعي نيز گزارش شده است. در اين پروژه خواص ضد ميكروبي كالاي پشمي
دندانه شده با دندانه هاي نيترات نقره، سولفات آهن، سولفات آلومينيوم، كلريد قلع و
سولفات مس و همچنين رنگرزي شده با حناو پوست گردو بوسيله ميكروبهاي،
پسودوموناس گرم ،(g+) استافيلوكك اورئوس گرم مثبت ،(g-) اشرشياكولي گرم منفي
(g منفي (- ، روش بررسي شده اند. AATCC با استفاده از تست ضد ميكروبي 100
همچنين غلظت هاي مختلف دندانه و اسيدهاي آلي (استيك، سيتريك و لاكتيك) و غلظت
هاي مختلف رنگزا مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج بررسي اثر اسيدهاي مختلف
نشانگر نتايج خوب ضد ميكروبي با استفاه از اسيد سيتريك بوده است. به علاوه نتايج
اثر دندانه هاي مختلف نشان دادند كه نيترات نقره از خواص ضدميكروبي عالي، سولفات
مس از خواص ضد ميكروبي خوب و سولفات آلومينيوم از خواص ضد ميكروبي
رضايت بخشي برخوردار هستند. در بررسي اثر رنگزاهاي حنا و پوست گردو روي
كالاي پشمي نتيجه شده كه اين كالاها در مجاورت غلظت هاي كم ميكروبهاي
موردآزمايش مقاوم هستند. به هر حال استفاده از نيترات نقره به عنوان دندانه مي تواند
به تنهائي و يا همراه با رنگرزي اثر بسيار خوبي در حصول كالاي پشمي ضد ميكروب
داشته باشد.

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :173


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,160 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
65-khavase-anti-baktrial_347965_3265.zip4.9 MB

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو

دانلود پایان نامه مهندسی نساجی - پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف       پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نقره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله

دانلود پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف   عنوان: چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي تکمیلی حاصله     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     چکیده............................................................................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی

دانلود پایان نامه نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی شیمی نساجی     عنوان : نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1مقدمه 4 2فصل اول : کلیات1 1 هدف 61 2 پیشینه تحقیق 61 3 روش کار 6فصل دوم : رنگزاهای طبیعی و دندانه ها2 1 آغازی دوباره برا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضدمیکروب پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2 و نیترات نقره

دانلود پایان نامه تکمیل ضدمیکروب  پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2  و نیترات نقره تکمیل ضدمیکروب  پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2  و نیترات نقره           نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :114     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي       عنوان : تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زعنوان مطلب شماره صفحهچکیده ..................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 6,450 تومان 50% تخفیف

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics)

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي  فضادار (spacer fabrics) دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي   عنوان پروژه : تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي  فضادار (spacer fabrics)   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبچكيده.............................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي       عنوان : تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     7فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچكيده................................................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژي         عنوان : تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : تحقیقات انجام شده قبلی 41-1 تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی1-1-1 خستگی الیاف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي عنوان : تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : پیشینه تحقیقات 9-1-1 تحقیقات انجام شده قبلی برروي تاثیراستفاده ازالیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :135     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی     نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :100     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان : بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   وفهرست مطالبعنوان مطالب صفحهچكيده 1فصل 1 كليات 21. الياف پشم................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :90     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان : استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       وفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 3فصل اول : روشهاي مقاوم سازي در برابر شعله 61-1 مکانیسم عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی   عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     1فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ...................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell