فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن

دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی - تکنولوژي

 

 

 

عنوان :
تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ
نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

 

ز
عنوان مطلب شماره صفحه
چکیده ............................................................................................................................................................................... 1
مقدمه ................................................................................................................................................................................ 2
بخش اول : تحقیقات انجام شده قبلی
-1-1 الیاف نایلون
1 -1-1 ) خواص الیاف نایلون ...................................................................................................................................... 4
1-1-1-1 )خواص فیزیکی نایلون ................................................................................................................................ 4
2-1-1-1 ) خواص مکانیکی نایلون ............................................................................................................................. 4
3-1-1-1 )خواص شیمیایی نایلون ............................................................................................................................. 5
4-1-1-1 ) خواص دیگر نایلون .................................................................................................................................... 6
2-1-1 ) ساختمان فیزیکی ........................................................................................................................................... 6
3-1-1 ) انتخاب رنگ براي نایلون .............................................................................................................................. 7
1-3-1-1 ) مشخصات نخ و تاثیر آن بر رنگرزي ...................................................................................................... 7
4-1-1 ) مصارف نایلون .................................................................................................................................................. 8
-2-1 تکسچرایزینگ
1-2-1 )تئوري تکسچرایزینگ ...................................................................................................................................... 9
1-1-2-1 ) مقدمه .......................................................................................................................................................... 9
2-1-2-1 ) تثبیت .......................................................................................................................................................... 9
3-1-2-1 )خواص مکانیکی الیاف ............................................................................................................................. 10
2-2-1 ) تولید نخ تکسچره ........................................................................................................................................ 14
1-2-2-1 ) تولید نخ خام ........................................................................................................................................... 14
2-2-2-1 ) تکسچرایزینگ ......................................................................................................................................... 14
3-2-2-1 ) سیستم تاب مجازي ............................................................................................................................... 15
4-2-2-1 ) قسمتهاي اصلی ماشین تکسچرایزینگ................................................ ............................................. 15
5-2-2-1 ) مسیر عبور نخ .......................................................................................................................................... 17
3-2-1 ) عوامل موثر بر تکسچرایزینگ ................................................................................................................... 19
4-2-1 ) کنترل کیفیت نخ تکسچره تاب مجازي ................................................................................................. 20
5-2-1 ) تاثیر پارامترهاي تکسچرایزینگ روي خواص فیزیکی نخ نایلون تکسچره ....................................... 20
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ح
1-5-2-1 ) استحکام ................................................................................................................................................... 21
2-5-2-1 ) ازدیاد طول ............................................................................................................................................... 22
3-5-2-1 ) مدول اولیه ............................................................................................................................................... 23
بخش دوم : تجربیات
-2 مواد و روشهاي آزمایش
-1-2 مواد اولیه مصرفی ............................................................................................................................................. 27
-2-2 سنجش خواص نخ خام ................................................................................................................................... 28
-1-2-2 سطح مقطع .................................................................................................................................................. 28
-2-2-2 شمارش تعداد فیلامنتهاي نخ .................................................................................................................. 29
-3-2-2 تعیین دنیر نخ .............................................................................................................................................. 29
-4-2-2 تعیین میزان روغن نخ ................................................................................................................................ 30
-5-2-2 تعیین رطوبت مجاز .................................................................................................................................... 31
-6-2-2 تعیین میزان نایکنواختی نخ ..................................................................................................................... 31
-3-2 روش تولید نمونه ها ........................................................................................................................................ 34
-1-3-2 سرعت ............................................................................................................................................................ 35
-2-3-2 کشش............................................................................................................................................................ 35
-3-3-2 درجه حرارت ................................................................................................................................................ 36
-4-2 دستگاه تکسچرایزینگ..................................................................................................................................... 37
-5-2 سنجش خواص فیزیکی – مکانیکی.............................................................................................................. 38
-6-2 سنجش خواص تجعدي .................................................................................................................................. 61
-7-2 روش تولید نمونه پارچه .................................................................................................................................. 76
-8-2 سنجش خواص رنگی ...................................................................................................................................... 77
-1-8-2 طریقه رنگرزي ............................................................................................................................................. 77
-2-8-2 درجه رنگرزي ............................................................................................................................................... 77
-3-8-2 نتایج رنگرزي ............................................................................................................................................... 81
بخشسوم : نتیجه گیري و پیشنهادات
-3 نتیجه گیري ........................................................................................................................................................... 82
-1-3 تحلیل نتایج ....................................................................................................................................................... 82
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ط
-2-3 مقایسه نتایج ..................................................................................................................................................... 83
-3-3 پیشنهادات ......................................................................................................................................................... 83
-4 ضمائم........................................................................................................................................................................ 87
ضمیمه 1 : ریز نتایج میانگین تغییرات سرعت درنخ 40 دنیري ..................................................................... 88
ضمیمه 2 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش اولیه درنخ 40 دنیري............................................................... 90
ضمیمه 3 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش ثانویه درنخ 40 دنیري ............................................................ 91
ضمیمه 4 : ریز نتایج میانگین تغییرات دماي هیتر درنخ 40 دنیري ............................................................... 92
ضمیمه 5 : ریز نتایج میانگین تغییرات سرعت درنخ 70 دنیري ....................................................................... 94
ضمیمه 6 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش ثانویه درنخ 70 دنیري ............................................................ 95
ضمیمه 7 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش اولیه درنخ 70 دنیري ............................................................. 96
ضمیمه 8 : ریز نتایج میانگین تغییرات دماي هیتر درنخ 70 دنیري ............................................................... 97
ضمیمه 9 : نحوه کالیبراسیون وسایل آزمایش ...................................................................................................... 99
101......................................... 150ºC ضمیمه 10 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با دماي
106.............................................160ºC ضمیمه 11 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دماي
111............................................170ºC ضمیمه 12 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دماي
116............................................180ºC ضمیمه 13 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دماي
121............................................190ºC ضمیمه 14 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دماي
126................................480m/min ضمیمه 15 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا سرعت
131.............................. 530m/min ضمیمه 16 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا سرعت
136.............................. 630m/min ضمیمه 17 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا سرعت
141................................... ضمیمه 18 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش اولیه 2,68
146................................... ضمیمه 19 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش ثانویه 1,03
151................................... ضمیمه 20 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش ثانویه 1,04
156 ................................. ضمیمه 21 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش ثانویه 1,06
161..............................450m/min ضمیمه 22 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت
166........................... 500 m/min ضمیمه 23 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت
171........................... 550 m/min ضمیمه 24 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت
176........................... 600 m/min ضمیمه 25 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ي
181 .............................650m/min ضمیمه 26 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت
186...................................... 150º C ضمیمه 27 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دماي
191....................................... 160º C ضمیمه 28 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دماي
196...................................... 180º C ضمیمه 29 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دماي
201...................................... 190º C ضمیمه 30 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دماي
206................................. ضمیمه 31 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش ثانویه 1,075
211.............................. ضمیمه 32 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش ثانویه 1,095
216.............................. ضمیمه 33 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش ثانویه 1,105
221................................... ضمیمه 34 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش اولیه 2,18
226................................... ضمیمه 35 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش اولیه 2,68
231................................... ضمیمه 36 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش اولیه 3,68
ضمیمه 37 : نحوه تولید نخ نایلون........................................................................................................................... 236
-5 منابع و ماخذ ....................................................................................................................................................... 240
منابع فارسی ............................................................................................................................................................... 241
منابع انگلیسی ............................................................................................................................................................ 242
چکیده انگلیسی ......................................................................................................................................................... 244
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :259


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,450 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
58-tasire-sorat_346147_3650.zip1.5 MB

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics)

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي  فضادار (spacer fabrics) دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي   عنوان پروژه : تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي  فضادار (spacer fabrics)   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبچكيده.............................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي       عنوان : تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     7فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچكيده................................................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژي         عنوان : تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : تحقیقات انجام شده قبلی 41-1 تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی1-1-1 خستگی الیاف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي عنوان : تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : پیشینه تحقیقات 9-1-1 تحقیقات انجام شده قبلی برروي تاثیراستفاده ازالیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :135     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی     نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :100     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان : بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   وفهرست مطالبعنوان مطالب صفحهچكيده 1فصل 1 كليات 21. الياف پشم................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :90     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان : استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       وفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 3فصل اول : روشهاي مقاوم سازي در برابر شعله 61-1 مکانیسم عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی   عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     1فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ...................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell