فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي تكنولوژي نساجي

 

 

 


عنوان :
تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

7
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده............................................................................................................................................................. 14
مقدمه.............................................................................................................................................................. 15
فصل اول : كليات
1) پيشينه تحقيق................................................................................................................................... 17 -1
2) تعاريف ارائه شده در زمينه پرزدهي............................................................................................. 20 -1
3) شكل گيري پرزدانه.......................................................................................................................... 21 -1
4) مكانيزم شكل گيري پرزدانه........................................................................................................... 24 -1
فصل دوم : روشهاي اندازه گيري پرزدانه و فاكتورهاي اثرگذار روي تشكيل پرزدانه
1روشهاي اندازه گيري پرزدانه -2
1-1 اصول كلي....................................................................................................................................... 41 -2
2 آزمون هاي پرزدهي كه روي چرخش نمونه بنا نهاده شده اند........................................... 42 -1 -2
42................................................................................ Random tumble 1-2 آزمون پرزدهي -1 -2
2-2 آزمون پرزدهي جعبه پرزدانه................................................................................................. 42 -1 -2
3 آزمون هايي كه روي سائيدگي نمونه بنا نهاده شده اند....................................................... 44 -1 -2
44............................................................................................ Elastomeric – Pad 1-3 روش -1 -2
44............................................................................................ Martindale 2-3 آزمون سايشگر -1 -2
45................................................................................. Inflated- diaphragm Tester 3-3 -1 -2
45......... ...................................................................... table Tester-Reciprocating 4-3 -1 -2
45............. ................................................................................. Brush - pilling Tester 5-3 -1 -2
46......................................................................... Appearance-retention Method 6-3 -1 -2
46......... .................................................................................. H.A.T.R.A 7-3 آزمون پرزدهي -1 -2
4 نتايج روشهاي آزمون................................................................................................................... 46 -1 -2
5 نظرات ارائه شده در زمينه روشهاي آزمون............................................................................. 47 -1 -2
2 فاكتورهاي اثرگذار روي تشكيل پرزدانه -2
1 سرعت تشكيل............................................................................................................................... 48 -2 -2
2 پارامترهاي الياف -2 -2
1-2 مراحلي كه در مدت زمان دوام پرزدانه اثرگذارند............................................................ 49 -2 -2

8
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
2-2 نوع الياف.................................................................................................................................. 50 -2 -2
3-2 طول الياف................................................................................................................................ 61 -2 -2
4-2 ظرافت و سطح مقطع الياف.................................................................................................. 61 -2 -2
5-2 استحكام و مقاومت در برابر خمش مجدد......................................................................... 63 -2 -2
6-2 اصطكاك بين ليفي................................................................................................................. 64 -2 -2
7-2 جعد الياف................................................................................................................................. 64 -2 -2
3 پارامترهاي نخ -2 -2
1-3 نوع نخ....................................................................................................................................... 64 -2 -2
2-3 نمره نخ..................................................................................................................................... 69 -2 -2
3-3 تاب نخ...................................................................................................................................... 70 -2 -2
4-3 مخلوط ها................................................................................................................................ 73 -2 -2
5-3 پرزدهي نخ.............................................................................................................................. 79 -2 -2
6-3 نخهاي چند لا........................................................................................................................ 80 -2 -2
4 پارامترهاي پارچه -2 -2
1-4 نوع پارچه................................................................................................................................. 81 -2 -2
2-4 تراكم پارچه.............................................................................................................................. 81 -2 -2
3-4 ساختار پارچه........................................................................................................................... 83 -2 -2
4-4 وزن پارچه................................................................................................................................. 84 -2 -2
3 كنترل پرزدهي................................................................................................................................... 84 -2
فصل سوم : تجربيات
1 مواد اوليه............................................................................................................................................. 88 -3
2 مشخصات ماشين آلات مورد استفاده جهت توليد نمونه هاي نخ........................................... 89 -3
3 نحوه توليد نمونه ها........................................................................................................................... 91 -3
4 لوازم آزمايشگاهي مورد استفاده..................................................................................................... 99 -3
5 آزمايش ها............................................................................................................................................ 100 -3
1 آزمون اندازه گيري طولي الياف پلي استر و پشم................................................................... 100 -5 -3
2 آزمون اندازه گيري طول متوسط الياف پشم و پلي استر..................................................... 105 -5 -3
3 آزمون گرم در متر تاپس پلي استر و پشم............................................................................... 106 -5 -3
4 آزمون آزمون ظرافت الياف پلي استر........................................................................................ 106 -5 -3

9
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
5 آزمون ظرافت الياف پشم............................................................................................................. 107 -5 -3
6 آزمون تعيين نمره نخ دولا پلي استر و پشم............................................................................ 108 -5 -3
7 آزمون تعيين تاب نخ دولا پلي استر و پشم............................................................................. 109 -5 -3
8 آزمون سنجش نايكنواختي تاپس الياف پلي استر و پشم..................................................... 110 -5 -3
9 آزمون استحكام الياف پلي استر.................................................................................................. 111 -5 -3
10 آزمون پرزدهي نخ دولا پلي استر و پشم................................................................................ 114 -5 -3
11 آزمون پرزدهي پارچه ................................................................................................................ 118 -5 -3
فصل چهارم : نتيجه گيري..................................................................................................................... 130
1 نتيجه گيري از آزمون استحكام سنج الياف................................................................................... 131 -4
2 نتيجه گيري از آزمون پرزدهي پارچه............................................................................................. 132 -4
3 نتيجه گيري از آزمون پرزدهي نخ.................................................................................................... 132 -4
4 نتيجه گيري مقدماتي......................................................................................................................... 133 -4
5 نتيجه گيري نهايي ............................................................................................................................. 133 -4
پيوست ها
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي.................................................................................................................................... 136
فهرست منابع لاتين...................................................................................................................................... 137
چكيده انگليسي.............................................................................................................................................. 139

 

 

14
چكيده:
پرزدهي پارچه ها يكي از خواص مهم پارچه ها محسوب مي گردد كه در برخي از پارچه ها از جمله
پارچه هاي فاستوني از اهميت بيشتري برخوردار است. با توجه به تركيب الياف مورد استفاده در نخها و
پارچه هاي فاستوني كه تركيبي از الياف پلي استر و پشم مي باشد ؛ در اين تحقيق از سه نوع الياف پلي
استر با خواص فيزيكي و مكانيكي مختلف و يك نوع الياف پشم با خواص ثابت استفاده گرديد. كليه
پارامترهاي نخ و پارچه توليدي به لحاظ نمره نخ ، تاب، تراكم و نوع بافت در نمونه هاي مختلف توليدي
ثابت در نظر گرفته شده است.
نشان داد كه نمونه هايي كه داراي الياف پلي استر با Martindale آزمايشهاي انجام گرفته با دستگاه
خواص فيزيكي و مكانيكي مختلفي از قبيل استحكام ، ازدياد طول مي باشند ؛ داراي مقادير پرزدهي
مختلفي بوده كه عملا اين خواص در پرزدهي پارچه ها نقش مهمي را ايفا مي كنند.
نتايج بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه هر چقدر بر ميزان استحكام و همزمان بر ميزان درصد
ازدياد طول الياف پلي استر افزوده مي شود ميزان پرزدهي پارچه كاهش مي يابد. اين موضوع از آنجا
ناشي مي شود كه با بهبود اين خواص احتمال آسيب ديدگي الياف در اثر عمليات سايش كمتر شده و از
اينرو الياف لنگري كمتري تشكيل مي گردد.
از نتايج آزمون پرزدهي نخ و تلفيق آن با آزمون خواص الياف چنين نتيجه گيري مي شود كه عليرغم بالا
بودن ميزان پرزدهي نخ هاي تهيه شده از الياف پلي استر اصفهان ، ميزان پرزدهي پارچه هاي تهيه شده
از اين الياف بيشتر از بقيه نمونه ها نيست. به عبارت ديگر اهميت خواص الياف در ميزان پرزدهي پارچه
ها بيشتر از اهميت پرزدهي نخ در پرزدهي پارچه هاست.
نشان داد كه با افزايش استحكام الياف پلي استر بدون توجه به قابليت ازدياد Mead &Gintis تحقيقات
طول آن تعداد پرزدانه ها افزايش پيدا مي كنند. با فرض صحيح بودن اين تحقيقات و با تلفيق نمودن اثر
ازدياد طول بر خواص پرزدهي مي توان اينچنين نتيجه گيري نمود كه اهميت قابليت ازدياد طول بيشتر
از اهميت استحكام بوده بطوري كه چنانچه قابليت ازدياد طول يك ليف با استحكام بالا افزايش يابد
ميزان پرزدهي پارچه تهيه شده از آن كاهش مي يابد.

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :151


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,160 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
56-tasire-khavase-fiziki_346132_9893.zip4.9 MB

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی

دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژي         عنوان : تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه هاي فاستونی     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : تحقیقات انجام شده قبلی 41-1 تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی1-1-1 خستگی الیاف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژي عنوان : تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       زفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول : پیشینه تحقیقات 9-1-1 تحقیقات انجام شده قبلی برروي تاثیراستفاده ازالیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :135     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی     نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :100     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان : بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   وفهرست مطالبعنوان مطالب صفحهچكيده 1فصل 1 كليات 21. الياف پشم................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :90     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان : استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       وفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 3فصل اول : روشهاي مقاوم سازي در برابر شعله 61-1 مکانیسم عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی   عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     1فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ...................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell