فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف

 

 


عنوان :
استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

 

و
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول : روشهاي مقاوم سازي در برابر شعله 6
1-1 مکانیسم عمل مواد تأخیرانداز شعله 7 °
1-1-1 فرایند سوختن 7 °
2-1-1 مکانیسم تأخیراندازي شعله 7 °
3-1-1 عملکرد فیزیکی 8 °
4-1-1 عملکرد شیمیایی 8 °
5-1-1 هم افزودنیها براي استفاده با مواد تأخیرانداز شعله 12 °
6-1-1 متوقف کننده هاي دود 13 °
2-1 اشتغال پذیري الیاف 15 °
3-1 آزمایشات مربوط به اندازه گیري میزان اشتعال پذیري 17 °
1-3-1 آزمایشسوختن عمودي 18 °
18 45º 2-3-1 آزمایشسوختن زاویۀ °
3-3-1 شاخص حداقل اکسیژن 21 °
4-3-1 آزمایش پوشش ایمنی 22 °
5-3-1 آزمایشسیم گداخته 22 °
6-3-1 کالریمتري مخروطی 22 °
4-1 نانو تکمیلهاي نساجی و نانو تکمیل تأخیرانداز شعله 23 °
1-4-1 تعریف نانو 23 °
2-4-1 نانوتکنولوژي در صنعت نساجی 23 °

ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
°
3-4-1 نانو ذرات و کاربردهاي آنها در نساجی 24 °
4-4-1 نانوتکنولوژي در تکمیل منسوجات 25 °
1-4-4-1 تکمیل ضد باکتري و میکروبی 26 °
2-4-4-1 تکمیل ضد چروك 27 °
3-4-4-1 تکمیل ضدالکتریسیته ساکن 27 °
4-4-4-1 تکمیل دفع چرك 27 °
5-4-4-1 تکمیل مقاومت در برابر خش و اصطکاك 28 °
28 (UV) 6-4-4-1 تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش °
7-4-4-1 تکمیل تأخیراندازي شعله 28 °
فصل دوم : تئوري موضوع پروژه 32
1-2 ساختمان شیمیایی سلولز 33 °
2-2 پنبه 33 °
1-2-2 خصوصیات گیاهی 34 °
2-2-2 اثر شرایط محیط در رشد پنبه 34 °
3-2-2 ایجاد نپ 34 °
4-2-2 ساختمان سلول گیاهی 35 °
5-2-2 مشخصات قسمتهاي مختلف ساختمان تار پنبه 36 °
6-2-2 مواد تشکیل دهنده الیاف پنبه 38 °
3-2 دیرسوز نمودن الیاف 41 °
1-3-2 انواع مواد تأخیرانداز شعله 41 °
2-3-2 مواد تأخیرانداز شعله هالوزن دار 41 °
3-3-2 مواد تأخیرانداز شعله فسفر دار 43 °
4-3-2 مواد تأخیرانداز شعله نیتروژن دار 44
5-3-2 مواد تأخیرانداز شعله غیرآلی 45
4-2 هیدروکسید آلومینیوم 47
فصل سوم : مواد اولیه مصرفی و آزمایشات انجام شده 49
1-3 مواد اولیه و وسائل مصرفی 50

ح
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
2-3 آماده سازي نمونه ها 51
1-2-3 تهیه محلول معلق شده نانو هیدروکسید آلومینیوم در آب 51
2-2-3 شستشوي کالاي پنبه اي 51
3-2-3 مراحل پوشش دهی 52
4-2-3 رنگرزي نمونه هاي پنبه اي 52
3-3 آزمایشات انجام شده 53
53 SEM 1-3-3 میکروسکوپ
53 (EDX) 2-3-3 آنالیز عنصري
3-3-3 اندازه گیري میزان خاکستر باقیمانده 53
53 45˚ 4-3-3 آزمون سوختن
54 TGA 5-3-3 آنالیز حرارتی
54 DSC 6-3-3 آنالیز حرارتی
7-3-3 اندازه گیري طول خمش پارچه 54
8-3-3 اندازه گیري استحکام پارچه 54
9-3-3 آزمون اسپکتروفوتومتر انعکاسی 54
فصل چهارم : مباحث و نتایج 55
56 SEM 1-4 میکروسکوپ
61 (EDX) 2-4 آنالیز عنصري
3-4 اندازه گیري میزان خاکستر باقیمانده 61
62 45˚ 4-4 آزمون سوختن
5-4 آنالیزهاي حرارتی 64
6-4 طول خمشپارچه 72
7-4 استحکام پارچه 72
8-4 اسپکتروفوتومتر انعکاسی 73

ط
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
فصل پنجم : نتیجهگیري و پیشنهادات 76
نتیجهگیري 77 °
پیشنهادات 78 °
پیوست ها 79
منابع و ماخذ 83
فهرست منابع فارسی 84
فهرست منابع لاتین 85
سایت هاي اطلاع رسانی 86
چکیده انگلیسی 88

 

 

1
چکیده:
نانو تکنولوژي فناوري نوین میان رشته اي است که در دهه هاي اخیر باعث شکوفایی و جهش عظیم
در بسیاري از حوضه ها از جمله صنعت نساجی شده است. عمده تحقیقات صورت گرفته در استفاده از نانو
ذرات در صنعت نساجی مربوط به بخش تکمیلهاي نساجی می باشد که عموماً بصورت پوششهایی از نانو
ذرات برروي کالاي نساجی صورت می گیرند. الیاف پنبه با توجه مزایاي متعددي که دارند همچون جذب
رطوبت بالا، زیر دست مناسب، استحکام بالا و غیره، بطور گسترده اي مورد استفاده قرار می گیرند. اما یکی
از مشکلات این الیاف قابلیت اشتعال پذیري بالاي آنها می باشد. یکی از راههاي کاهش میزان این اشتعال
پذیري استفاده از تکمیل هاي تأخیر انداز آتش است. این امر توسط مواد تأخیر انداز آتش مختلفی صورت
می پذیرد که از جملۀ آن می توان به ترکیبات هالوژنی ، فسفر دار و غیره اشاره نمود. هر دسته از این مواد با
مکانیسمی خاص مقاومت کالا را در برابر شعله افزایش می دهند. اما مواد تأخیر انداز آتش هالوژنی و
فسفردار درکنار تمام مزیتهایی که دارند همچون قیمت ارزان و تنوع ترکیبات داراي مشکلاتی نیز هستند که
مهمترین آنها سمی بودن و مشکلات زیست محیطی می باشد. از این رو استفاده از این ترکیبات
درکشورهاي پیشرفته ممنوع شده است و بعنوان جایگزین آنها بطور گسترده از ترکیبات تأخیر انداز آتش
غیرآلی استفاده می کنند. هیدروکسیدهاي فلزي گسترده ترین گروه مواد تأخیر انداز آتش را که امروزه
بصورت تجاري مورد استفاده قرار می گیرند، تشکیل می دهند. این مواد به تنهایی و یا بهمراه مواد تأخیر
انداز آتش دیگر میزان بهبودي لازم در خصوصیات آتش پذیري را ایجاد می کنند. هیدروکسید آلومینیوم که
نیز شناخته می شود، امروزه بیشترین حجم مصرفی را بعنوان مادة تأخیر (ATH) بنام تري هیدرات آلومینا
انداز آتش دارا می باشد. در این تحقیق هدف پوشش دهی الیاف سلولزي پنبه توسط نانو ذرات هیدروکسید
آلومیینیوم و بررسی میزان پوشش دهی و همچنین خصوصیات حرارتی این الیاف بوسیلۀ آزمونهاي مختلف
می باشد.
از آنجائیکه اکثر تکمیلهاي نساجی در محیط آبی صورت می پذیرد لازم بود که ابتدا نانو پودر
هیدروکسید آلومینیوم بصورت معلق شده (دیسپرس) در آب در آید. بدین منظور مواد دیسپرس کننده و
تجهیزات دستگاهی مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند تا حالت بهینه بدست آید. پس از آن 3 غلظت مختلف
%8 و 12 % از محلول دیسپرس شده نانو هیدروکسید آلومینیوم تهیه شد.سپس نمونه هاي پارچه اي ،%5
با تعداد دفعات مختلف پد شدن تحت عمل با (Pad-Dry-cure) توسط روش پد- خشک شدن- پخت
محلولهاي تهیه شده قرار گرفتند. همچنین یک نمونه از هر غلظت بمدت 10 ساعت در محلول زمان داده
.(formation) شد
،(EDX) آنالیز عنصري ،(SEM) نمونه هاي آماده شده تحت بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی
اندازه ،DSC و TGA 45 ، آنالیزهاي حرارتی ˚ آزمون شعله پذیري ،(Ash content) آزمون خاکسترباقیمانده
گیري طول خمش، اندازه گیري استحکام و اسپکتروفوتومتري انعکاسی قرار گرفتند.

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :103


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,160 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
49-estefade-az-nano-hidroxid_345229_2491.zip1.9 MB

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی   عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     1فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ...................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell