فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی

 


عنوان :
بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری
روشهای آماری

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ............................................................................................................................................................................. 1
فصل اول : پیشینه تحقیق .......................................................................................................................................... 3
-1-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 3
-1-2 تاریخچه .............................................................................................................................................................. 5
-1-3 روش کار و تحقیق ............................................................................................................................................ 7
فصل دوم : مباحث نظری مربوط به فرآیند پارچه یکروسیلندر حلقوی............................................................ 37
-2-1 عوامل تاثیر گذار بر مشخصه های کیفیت .................................................................................................. 37
-2-1-1 فاکتورهای موثر بر کیفیت پارچه های یکروسیلندر............................................................................. 37
-2-1-2 پیچ خوردگی پارچه های یکرو سیلندر ................................................................................................... 41
-2-1-2-1 عوامل موثر برپیچ خوردگی................................................................................................................... 41
-2-1-2-1-1 جهت پیچ خوردگی........................................................................................................................... 41
-2-1-2-1-2 تاثیر تعدادابزارها بر روی پیچ خوردگی......................................................................................... 42
-2-1-2-1-3 تاثیر تاب نخ و تاب زنده بودن برروی پیچ خوردگی.................................................................. 46
-2-1-2-1-4 فاکتور سفتی پارچه........................................................................................................................... 46
-2-1-2-1-5 تاثیر استراحت ها برپیچ خوردگی.................................................................................................. 48
-2-1-2-1-6 تاثیر نخ دولا در تمایل به پاملخی و پیچ خوردگی پارچه ......................................................... 49
-2-1-2-1-7 تاثیر نخ های مخلوط بر پیچ خوردگی پارچه .............................................................................. 49
-2-1-2-1-8 تاثیر سیستم های مختلف ریسندگی برپیچ خوردگی ............................................................... 50
-2-1-3 رفتار لول شدگی پارچه یکروسیلندر........................................................................................................ 50
-2-1-4 عوامل موثر بر آبرفتگی پارچه های حلقوی............................................................................................ 51
-2-2 استاندارد ها و روشهای اندازه گیری.............................................................................................................. 52
-2-2-1 محیطهای استاندارد برای آماده کردن و آزمایش منسوجات.............................................................. 52
-2-2-2 روش اندازه گیری لول شدکی پارچه....................................................................................................... 53

2
-2-2-3 روش اندازه گیری زاویه پیچش پارچه ................................................................................................... 55
-2-2-4 روش اندازه گیری آبرفتگی پارچه............................................................................................................. 56
-2-2-5 روش هایی از آزمایش پارچه های حلقوی.............................................................................................. 58
-2-2-6 اندازه گیری وزن متر مربع پارچه ............................................................................................................. 59
-2-2-7 روش اندازه گیری تمایل به پاملخی یا تاب زنده بودن نخ .................................................................. 61
فصل سوم : تجربیات.................................................................................................................................................... 63
-3-1 بررسی مواد اولیه ، مشخصات بافت و مشخصات دستگاه ....................................................................... 63
-3-1-1 مواد اولیه........................................................................................................................................................ 63
-3-1-2 طرح بافت..................................................................................................................................................... 65
-3-1-3 خصوصیات ماشین...................................................................................................................................... 65
-3-2 طرح ریزی ، اجراو تحلیل داده ها.................................................................................................................. 67
-3-2-1 بدست آوردن بهترین سطوح برای فاکتور تنش ورودی نخ ............................................................... 67
-3-2-2 بهینه کردن فرآیند تولید پارچه یکروسیلندر ....................................................................................... 73
-3-2-2-1 بهینه کردن عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به کاهش زاویه پیچش پارچه........................ 77
-3-2-2-2 بهینه سازی عملکردپارچه یکرو سیلندر نسبت به کاهش رفتار لول شدگی پارچه.................. 84
-3-2-2-3 بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندرنسبت به کاهش آبرفتگی پارچه................................... 93
-3-2-2-4 بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به افزایش وزن پارچه...................................... 101
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ........................................................................................................................ 107
منابع ........................................................................................................................................................................... 115
فهرست منابع غیر فارسی ........................................................................................................................................ 115
چکیدۀ انگلیسی........................................................................................................................................................... 118

3
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
-1-1 جدول آرایه های متعامد استاندارد .................................................................................................. 23
-1-2 جدول تعیین درجه آزادی ................................................................................................................. 24
25................................................................................................................. L -1-3 جدول آرایه متعامد 18
-1-4 جدول تحلیل واریانس......................................................................................................................... 28
-1-5 جدول عوامل طراحی و سطوح مربوطه ............................................................................................ 32
32................................................................... L -1-6 جدول نتایج بدست آمده در یک آرایه ی متعامد 4
-2-1 جدول متغیر های تاثیرگذار عامل نخ بر روی پارچه یکرو سیلندر............................................ 38
-2-2 جدول متغییر های تاثیر گذارعامل ماشین بر روی پارچه یکرو سیلندر.................................. 39
-2-3 جدول متغیر ها تاثیر گذارعامل بافت و پارچه بر روی پارچه یکروسیلندر.............................. 40
-2-4 جدول رابطه بی ن زاویه پیچ خوردگی و تعداد ابزار و قطر ماشین.............................................. 45
-2-5 جدول حداقل فاصله اندازه گیری ...................................................................................................... 58
-2-6 جدول نیروهای کششی لازم .............................................................................................................. 59
-3-1 جدول مشخصات مواد اولیه................................................................................................................ 64
-3-2 جدول خصوصیات ماشین ................................................................................................................... 66
-4-1 جدول سطوح بهینه نهایی................................................................................................................ 111
-4-2 جدول مقایسه محصول تولیدی در قبل و بعد از اجرای بهینه سازی..................................... 112
-4 جدول میزان تاثیر گذاری عوامل کنترل بر روی مشخصه های کیفیت بر حسب درصد مشارکت . 113 -3

 

 

 

 

6
چکیده
کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی تو سط طراحی مهندسی محصول و
فرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه ، طراحی پارامتری و طراحی رواداری که به
روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین میشوند . در کشورهای غیر صنعتی ،
فعالیت های کنترل کیفیت قبل از ساخت ، طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتوان گفت
وجود ندارد ، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصلا نهادینه نیست . بتابراین آنچه که به عنوان
فعالیت های کتترل کیفیت دراین کشورها میتواند مطرح باشد به فعالیت های طراحی پارامتری
فرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود .
طراحی پارامتری که در طراحی فرآیند ساخت به طرح استوار نیز معروف است سطوح
عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند که تغییر پذیری های ت ولیدی در پارامترهای محصول که
ناشی از اغتشاشات است مینیمم گردد .از این روش در سیستم بافندگی حلقوی پودی (یکرو سیلندر
گردباف) در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تا توانمندی این روش در بهینه سازی زاویه پیچ
خوردگی پارچه یکرو سیلندر ، تمایل به لول شدگی پارچه ، آ برفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچه
که بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود.
این تحقیق شامل چهار فصل که در فصل اول به بررسی پیشینه تحقیق و در فصل دوم به
بررسی مباحث نطری مربوط به فرآ یند پارچه های یکروسیلندر حلقوی پرداخته ایم ودر فصل سوم
طرح ریزی ، اجرا و تحلیل دادها انجام شده است و در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری در مورد
نتایج آزمایشات پرداخته ایم .

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :129


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,160 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
48-behinesazi-farayand-bafandegi_345223_6709.zip3.2 MB

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell